Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Představenstvo

AGRO JENIŠOVICE a.s.

             se sídlem v Lozicích čp. 16, 538 54 Luže, IČ 25926845 (dále jen společnost)

         zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1961

 

 

 

S V O L Á V Á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

dne 10. prosince 2020 od 13.30 hod. v Kulturním domě v Jenišovicích č.p.55

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen ve 12:30 hod. a ukončen v 13,15 hod.

Pořad jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2019, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.
 6. Schválení auditora pro ověření účetní uzávěrky za rok 2020
 1. Volba orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady
 2. Závěr

Radek Černohorský v. r.

Předseda představenstva

_____________________________________________________ 

Vyjádření představenstva obchodní společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s.:

Představenstvo na svém jednání dne 6. 11. 2020 podle §407 odst.2) zák.č. 90/2012 Sb. k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 10. prosince 2020 podává níže uvedená vyjádření :

K bodu 1 a 2) – Jedná se o obligatorní úkony.

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a  navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.  Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení:   Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Rovněž se jedná o obligatorní zprávu.

Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu předsedy představenstva

K bodu 4) Jedná se o informativní zprávu dozorčí rady.

Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením  na přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Je povinností valné hromady schválit účetní uzávěrku.

Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:   137 384                                      Pasiva celkem: 137 384

Stálá aktiva :         52 070                                      Vlastní kapitál:   75 585

Oběžná aktiva        85 110                                      Cizí zdroje:        61 764

Hospodářský výsledek za r.2019:

Zisk ve výši 169 743,10 Kč

Představenstvo navrhuje celý zisk převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2019 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Jedná se o povinný údaj.

Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje a určuje auditora Ing. Antonína Fejfara, číslo osvědčení 0531 v souladu s §17 zák.č.93/2009 Sb. pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky za rok 2020

K bodu 7) :  Představenstvo nemá připomínek k navrženým kandidátům.

Do představenstva AGRO JENIŠOVICE  a.s. jsou navrhováni :

– Radek Černohorský, bytem Jenišovice č.p.73, věk 50 roků, stávající předseda

– Marek Šilar, bytem Martinice č.p.16, věk 57 roků, hlavní agronom

– Jiří Merkl, bytem Mravín č.p.4, věk 45 roků, vedoucí střediska Stradouň

– Josef Šmejda, bytem Jenišovice č.p.28, věk 48 roků, vedoucí střediska Lozice

– Bohdana Staňková, bytem Ostrov u Vysokého Mýta č.p.61, věk 45 roků, ošetřovatelka prasnic

– Vlastislav Miška, bytem Radhošť č.p.43, věk 46 roků, vedoucí dílen Stradouň

– Pavel Sochor, bytem Jenišovice č.p.84, věk 53 roků, skladník střediska Lozice

 

Návrh na usnesení :

Valná hromada zvolila tyto členy představenstva :

– Radek Černohorský,  Marek Šilar, Jiří Merkl,  Josef Šmejda,  Bohdana Staňková,  Vlastislav Miška,  Pavel Sochor

Do dozorčí rady jsou navrhováni :

– Josef Sochor, bytem Jenišovice č.p.78, věk 63 roků, stávající předseda dozorčí rady

– Vladislav Pitra, bytem Srbce u Luže č.p.52, věk 60 roků, traktorista

– Jiří Honzák, bytem Jenišovice č.p.16, věk 62 roků, traktorista

– Jana Havlíčková, bytem Vinary u Vysokého Mýta č.p.77, věk 57 roků, mzdová účetní

– Miroslava Hrubešová, bytem Vinary u Vysokého Mýta č.p.75, věk 61 roků, ošetřovatelka prasat

Valná hromada zvolila tyto členy dozorčí rady:

– Josef Sochor, Vladislav Pitra, Jiří Honzák, Jana Havlíčková, Miroslava Hrubešová,

                  

Informace pro akcionáře

Dle ustanovení stanov společnosti:

Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat vysvětlení a podávat připomínky k programu jednání.  Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejich jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.

 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li účastník, zástupce právnické osoby statutárním orgánem, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcova oprávnění při jednání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

 

 

 

Radek  Černohorský

Předseda představenstva

Posunutí valné hromady z důvodu mimořádných opatření

Vážení akcionáři AGRO JENIŠOVICE  a.s.

V minulých letech jste v tuto dobu obdrželi pozvánku na valnou hromadu naší akciové společnosti. Z důvodu mimořádných opatření, která přijala vláda České republiky v souvislosti s pandemii, nelze v tuto dobu, valnou hromadu uskutečnit formou jako v minulých rocích, aby nebyla konána v rozporu s těmito opatřeními.

Zákon č. 191/2020 Sb. O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který podepsal dne 20.4.2020 prezident republiky obsahuje ustanovení, které posunuje termín schválení účetní závěrky na rok 2019 na dobu tří měsíců po skončení mimořádných opatření, tzn. až vláda povolí shromažďování osob za účelem konání schůzí obchodních korporací.  Velmi bedlivě sledujeme, kdy tato opatření budou zrušena, abychom podle shora citovaného zákona svolali valnou hromadu AGRO JENIŠOVICE  a.s.

Současně vám sdělujeme, že společnost zajišťuje veškeré své úkoly týkající se rostlinné a živočišné výroby, jarní práce byly vykonány a jsou připravovány opatření k senážování a žňovým pracem.

Lozice dne 14.května 2020

Za představenstvo AGRO JENIŠOVICE a.s. : Radek Černohorský, předseda představenstva

Pozvánka na valnou hromadu 2016

Představenstvo obchodní společnosti

AGRO JENIŠOVICE a.s.

se sídlem čp. 16, 538 54  Lozice, IČ 25926845 ( dále jen společnost)

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1961

 

 

 

S V O L Á V Á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

dne 9. června 2016 od 13.00 hod. v Kulturním domě ve Vinarech

 

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 12:30 hod.

 

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba mandátové komise a osob pověřených sčítáním hlasů.
 2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti.
 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2015, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
 4. Schválení řádné účetní závěrka za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku.
 5. Diskuze
 6. Návrh na usnesení
 7. Závěr 

Návrh usnesení:

1) Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva.

2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2015 včetně rozdělení zisku

3) Valná hromada bere na vědomí uzavřenou smlouvu  s auditorem ing. Antonínem Fejfarem  na provedení auditu hospodářského roku 2016 – 2020.

4) Valná hromada ukládá představenstvu zaslat do 30 ti dnů na Obchodní rejstřík listiny z této valné hromady

Odůvodnění :

a) valná hromada podle stanov a zákona o obchodních korporací neschvaluje zprávu představenstva o činnosti za minulé období

b) v souladu se stanovami AGRO JENIŠOVICE a.s. a zákonem o obchodních korporací zák.č.90/2012 Sb. § 403/1 Valná hromada projedná řádnou účetní závěrku nejpozději do 6ti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Rovněž ve smyslu §421, odst.2), písm. g) zákona o obchodních korporací náleží Valné hromadě rozhodování o schválení účetní uzávěrky. Z důvodu shora uvedených je předkládáno usnesení o schválení účetní uzávěrky včetně rozdělení zisku takto :

Zisk    299 992,- Kč bude zaúčtován na účet 429 – nerozdělená ztráta minulých let.

c) ve smyslu zákona č.304/2013 Sb. o obchodním rejstříku je povinností právnické osoby zaslat příslušné listiny k archivaci do sbírky listin

 Informace pro akcionáře

 Dle ustanovení stanov společnosti:

Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat vysvětlení a podávat připomínky k programu jednání.  Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejich jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li účastník, zástupce právnické osoby statutárním orgánem, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcova oprávnění při jednání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

Kompletní řádná účetní závěrka a podkladové materiály k bodu 2 až 4 pořadu jednání jsou k nahlédnutí v sídle společnosti do 9.června 2016 v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti. Podklady budou zveřejněny i na webových stránkách společnosti www.agro-jenisovice.cz.

K bodu 4 pořadu jednání se uvádí: 

HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (V TIS. KČ)

AKTIVA CELKEM         130 240,-   PASIVA CELKEM         130 240,-

VÝNOSY              95 958,-                  NÁKLADY                      95 658,-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2015         ZISK             300,-

 

Radek Č e r n o h o r s k ý v.r.
Předseda představenstva

 

 

Vybrané ukazatele hospodaření za rok 2015 v tis.Kč.

Spotřeba materiálu a energie           36 825

Služby                                                        16 992

Mzdové náklady                                    19 855

Ostatní provozní výnosy                   16 683

Provozní výsledek hospodaření        2 600

Finanční výsledek hospodaření       -2 988

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)           300

Dlouhodobý hmotný majetek                              53 648
Dlouhodobý finanční majetek                              2 589
Oběžná aktiva                                                          73  670
Krátkodobé pohledávky                                       13 587
Krátkodobý finanční majetek                             5 661
Vlastní kapitál                                                         73 519
Cizí zdroje                                                                 56 435
Dlouhodobé závazky                                             5 606
Krátkodobé závazky                                           27 789
Bankovní úvěry                                                    23 040