Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Představenstvo

AGRO JENIŠOVICE a.s.

             se sídlem v Lozicích čp. 16, 538 54 Luže, IČ 25926845 (dále jen společnost)

         zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1961

 

 

 

S V O L Á V Á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

dne 10. prosince 2020 od 13.30 hod. v Kulturním domě v Jenišovicích č.p.55

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen ve 12:30 hod. a ukončen v 13,15 hod.

Pořad jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2019, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.
  6. Schválení auditora pro ověření účetní uzávěrky za rok 2020
  1. Volba orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady
  2. Závěr

Radek Černohorský v. r.

Předseda představenstva

_____________________________________________________ 

Vyjádření představenstva obchodní společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s.:

Představenstvo na svém jednání dne 6. 11. 2020 podle §407 odst.2) zák.č. 90/2012 Sb. k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 10. prosince 2020 podává níže uvedená vyjádření :

K bodu 1 a 2) – Jedná se o obligatorní úkony.

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a  navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.  Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení:   Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Rovněž se jedná o obligatorní zprávu.

Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu předsedy představenstva

K bodu 4) Jedná se o informativní zprávu dozorčí rady.

Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením  na přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Je povinností valné hromady schválit účetní uzávěrku.

Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:   137 384                                      Pasiva celkem: 137 384

Stálá aktiva :         52 070                                      Vlastní kapitál:   75 585

Oběžná aktiva        85 110                                      Cizí zdroje:        61 764

Hospodářský výsledek za r.2019:

Zisk ve výši 169 743,10 Kč

Představenstvo navrhuje celý zisk převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2019 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Jedná se o povinný údaj.

Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje a určuje auditora Ing. Antonína Fejfara, číslo osvědčení 0531 v souladu s §17 zák.č.93/2009 Sb. pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky za rok 2020

K bodu 7) :  Představenstvo nemá připomínek k navrženým kandidátům.

Do představenstva AGRO JENIŠOVICE  a.s. jsou navrhováni :

– Radek Černohorský, bytem Jenišovice č.p.73, věk 50 roků, stávající předseda

– Marek Šilar, bytem Martinice č.p.16, věk 57 roků, hlavní agronom

– Jiří Merkl, bytem Mravín č.p.4, věk 45 roků, vedoucí střediska Stradouň

– Josef Šmejda, bytem Jenišovice č.p.28, věk 48 roků, vedoucí střediska Lozice

– Bohdana Staňková, bytem Ostrov u Vysokého Mýta č.p.61, věk 45 roků, ošetřovatelka prasnic

– Vlastislav Miška, bytem Radhošť č.p.43, věk 46 roků, vedoucí dílen Stradouň

– Pavel Sochor, bytem Jenišovice č.p.84, věk 53 roků, skladník střediska Lozice

 

Návrh na usnesení :

Valná hromada zvolila tyto členy představenstva :

– Radek Černohorský,  Marek Šilar, Jiří Merkl,  Josef Šmejda,  Bohdana Staňková,  Vlastislav Miška,  Pavel Sochor

Do dozorčí rady jsou navrhováni :

– Josef Sochor, bytem Jenišovice č.p.78, věk 63 roků, stávající předseda dozorčí rady

– Vladislav Pitra, bytem Srbce u Luže č.p.52, věk 60 roků, traktorista

– Jiří Honzák, bytem Jenišovice č.p.16, věk 62 roků, traktorista

– Jana Havlíčková, bytem Vinary u Vysokého Mýta č.p.77, věk 57 roků, mzdová účetní

– Miroslava Hrubešová, bytem Vinary u Vysokého Mýta č.p.75, věk 61 roků, ošetřovatelka prasat

Valná hromada zvolila tyto členy dozorčí rady:

– Josef Sochor, Vladislav Pitra, Jiří Honzák, Jana Havlíčková, Miroslava Hrubešová,

                  

Informace pro akcionáře

Dle ustanovení stanov společnosti:

Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat vysvětlení a podávat připomínky k programu jednání.  Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejich jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.

 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li účastník, zástupce právnické osoby statutárním orgánem, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcova oprávnění při jednání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

 

 

 

Radek  Černohorský

Předseda představenstva