Pozvánka na valnou hromadu 2016

Představenstvo obchodní společnosti

AGRO JENIŠOVICE a.s.

se sídlem čp. 16, 538 54  Lozice, IČ 25926845 ( dále jen společnost)

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1961

 

 

 

S V O L Á V Á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

dne 9. června 2016 od 13.00 hod. v Kulturním domě ve Vinarech

 

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 12:30 hod.

 

 

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba mandátové komise a osob pověřených sčítáním hlasů.
  2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti.
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2015, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
  4. Schválení řádné účetní závěrka za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku.
  5. Diskuze
  6. Návrh na usnesení
  7. Závěr 

Návrh usnesení:

1) Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva.

2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku za rok 2015 včetně rozdělení zisku

3) Valná hromada bere na vědomí uzavřenou smlouvu  s auditorem ing. Antonínem Fejfarem  na provedení auditu hospodářského roku 2016 – 2020.

4) Valná hromada ukládá představenstvu zaslat do 30 ti dnů na Obchodní rejstřík listiny z této valné hromady

Odůvodnění :

a) valná hromada podle stanov a zákona o obchodních korporací neschvaluje zprávu představenstva o činnosti za minulé období

b) v souladu se stanovami AGRO JENIŠOVICE a.s. a zákonem o obchodních korporací zák.č.90/2012 Sb. § 403/1 Valná hromada projedná řádnou účetní závěrku nejpozději do 6ti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Rovněž ve smyslu §421, odst.2), písm. g) zákona o obchodních korporací náleží Valné hromadě rozhodování o schválení účetní uzávěrky. Z důvodu shora uvedených je předkládáno usnesení o schválení účetní uzávěrky včetně rozdělení zisku takto :

Zisk    299 992,- Kč bude zaúčtován na účet 429 – nerozdělená ztráta minulých let.

c) ve smyslu zákona č.304/2013 Sb. o obchodním rejstříku je povinností právnické osoby zaslat příslušné listiny k archivaci do sbírky listin

 Informace pro akcionáře

 Dle ustanovení stanov společnosti:

Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat vysvětlení a podávat připomínky k programu jednání.  Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejich jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li účastník, zástupce právnické osoby statutárním orgánem, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcova oprávnění při jednání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

Kompletní řádná účetní závěrka a podkladové materiály k bodu 2 až 4 pořadu jednání jsou k nahlédnutí v sídle společnosti do 9.června 2016 v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti. Podklady budou zveřejněny i na webových stránkách společnosti www.agro-jenisovice.cz.

K bodu 4 pořadu jednání se uvádí: 

HLAVNÍ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (V TIS. KČ)

AKTIVA CELKEM         130 240,-   PASIVA CELKEM         130 240,-

VÝNOSY              95 958,-                  NÁKLADY                      95 658,-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2015         ZISK             300,-

 

Radek Č e r n o h o r s k ý v.r.
Předseda představenstva

 

 

Vybrané ukazatele hospodaření za rok 2015 v tis.Kč.

Spotřeba materiálu a energie           36 825

Služby                                                        16 992

Mzdové náklady                                    19 855

Ostatní provozní výnosy                   16 683

Provozní výsledek hospodaření        2 600

Finanční výsledek hospodaření       -2 988

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)           300

Dlouhodobý hmotný majetek                              53 648
Dlouhodobý finanční majetek                              2 589
Oběžná aktiva                                                          73  670
Krátkodobé pohledávky                                       13 587
Krátkodobý finanční majetek                             5 661
Vlastní kapitál                                                         73 519
Cizí zdroje                                                                 56 435
Dlouhodobé závazky                                             5 606
Krátkodobé závazky                                           27 789
Bankovní úvěry                                                    23 040